VEŘEJNá  vyhláška - Oznámení

 

 

o zahájení řízení o vydání 

ZUR HMP

Zásady územního rozvoje

 hlavního města Prahy

 

 

 

V souladu s § 39 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu informuje o zahájení řízení o vydání ZUR HMP oznámením veřejného projednání návrhu ZUR HMP.

Návrh ZUR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy      č. 11/52 ze dne 29.11.2007.

Magistrát hlavního města Prahy jako věcně příslušný správní orgán připravil ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů návrh na vydání ZUR HMP formou opatření obecné povahy, kterým se návrh ZUR HMP vydává.

 

 

 

Veřejné jednání se bude konat dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin

ve velkém zasedacím sále

Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

Vyšehradská  57, Praha 2

 

 

 

Veřejné projednání návrhu ZUR HMP vydávané formou opatřením obecné povahy se projednává od 6. března 2009 do 6. dubna 2009 včetně.

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP je zveřejněno na úředních deskách Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova  ul. 35/29,  Praha 1 v  době  od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně.

Kompletní dokumentace návrhu ZUR HMP (textová a grafická  část) a úplný návrh na vydání návrhu ZUR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí  od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně:

 

-        v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.

-        v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.

-        v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města

 

V souladu s ustanovením  § 39 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a  § 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů lze uplatnit připomínky a námitky nejpozději při veřejném projednání. K připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží.

Připomínky a námitky  k návrhu na vydání změny ZUR HMP podávejte písemnou formou  na adresu:

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního plánu

Jungmannova 29

111 21 Praha 1

 

Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti.

 

Připomínky může podat každý.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing.Jitka Cvetlerová

                                                                           ředitelka odboru územního plánu